Oboznámenie zmluvných partnerov o spracovávaní osobných údajov

fyzických osôb v spoločnosti AQUA PRO EUROPE, a.s. 

Za účelom spolupráce s Vašou spoločnosťou a osobami konajúcimi v jej mene, resp. spolupráce priamo s Vami ako fyzickou osobou nepodnikateľom, spoločnosť AQUA PRO EUROPE, a.s. (ďalej len „APE“ alebo „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje fyzických osôb. APE pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V záujme splnenia zákonných povinností Vám APE poskytuje nasledovné informácie:

  1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa – AQUA PRO EUROPE, a.s., so sídlom Pod Furčou 7, 040 01 Košice, IČO: 50 886 771. Kontakt, tel. č. 055 / 798 14 14, e-mail: aquapro@aquapro.sk
  2. Kontaktné údaje zodpovednej osobyoffice@vasillegal.eu
  3. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:
   1. Právny základ: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť.

Účel:  realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie

   1. Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa; 

Účel: vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar, služby alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa;

c) Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;

Účel: zabezpečenie bezpečnosti našej webstránky pre používateľov a vedenie štatistiky, týka sa prípadov kedy navštívite naše webové sídlo na www.aquapro.sk

  1. Spracúvané osobné údaje – na základe vyššie uvedeného spracúvame nasledujúce osobné údaje:
 1. Vaše identifikačné a kontaktné údaje – meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, 
 2. údaje o produktoch, ktoré ste si zakúpili, príp. o službách, ktoré nám poskytujete,  
 3. údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak),
 4. platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.),
 5. iba vo vybraných prípadoch údaje o Vašej bonite a dôveryhodnosti,
 6. v prípade navštívenia nášho webového sídla – IP adresa, webové logy, cookies.
  1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov – Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:  
 1. našim zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri realizáciu zmluvného vzťahu s Vami, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom outsource-ingových služieb;
 2. iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií SR a pod.).
  1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii – sa nerealizuje.
  2. Doba uchovávania osobných údajov – Závisí od určeného účelu spracúvania. V prípade údajov o zmluvnej spolupráci je to maximálne 5 rokov od ukončenia spolupráce, pokiaľ neprebieha súdne či administratívne konanie v ktorom je potrebné použiť dôkazy obsahujúce Vaše osobné údaje.
  3. Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi – ako dotknutá osoba máte práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia uplatňovať voči nám, ako Prevádzkovateľovi. Jedná sa o tieto práva:
 • Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov. 
 • Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame
 • Právo na výmaz – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  2. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
  3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
  4. Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
  5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
  6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracovania – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  3. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  4. Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. 
 • Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
 • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  1. Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje – Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať alebo navštívite naše webové sídlo, je potrebné aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V opačnom prípade nebude možné realizovať s Vami komunikáciu, poskytovať Vám tovar a služby, resp. Vám nebude umožnené prehliadať webové stránky. Uvedené neplatí pre spracúvanie súborov cookies, ktoré môžete v nastavení Vášho prehliadača zmeniť tak, že nebudeme tieto údaje o Vás spracúvať. 
  2. 2.10.Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie. 
  3. 2.11.Iné aspekty ochrany osobných údajov – v prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 055 / 798 14 14, e-mail: aquapro@aquapro.sk, alebo sa obráťte priamo na nami určenú zodpovednú osobu: office@vasillegal.eu